phuong_thao_0101 9/5/2023 11:35:19 PM
Bài 1: Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x = A * cos(wt + j) (cm) Hãy xác định thời gian ngắn
vật đi từ
a. vị trí biên đến vị trí cân bằng.
b. vị trí biên đến vị trí có li độ x = A/2
c. vị trí biên đến vị trí có li độ x=( A căn 3) / 2
d. vị trí biên đến vị trí có lí độ x=( A căn 2) / 2