hoan57a 8/26/2023 1:34:52 PM
Biểu diễn các điểm M(-1;-2), N(-2;-4), P(2;-3), Q(3;-4,5) trên hệ trục tọa độ Oxy. Tìm tọa độ các điểm M', N', P', Q' lần lượt đối xứng với M,N,P,Q qua Ox