minhhuyenpham6 9/5/2023 11:50:19 PM
câu c và câu d thôi ạ mình cảm ơn